Avís Legal

Avís Legal

La utilització d’aquest web li atribueix a vostè la condició d’usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, pel que si vostè no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar/accedir a aquest web.
 
[1] CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL WEB [1.1] Els visitants d’aquest web tenen la consideració d’usuaris del mateix , els quals trobaran informació relacionada amb el tipus d’activitat , productes i serveis que realitzem. [1.2] La informació i els materials inclosos al web han estat obtinguts de fonts considerades com fiables . No obstant això , tot i haver pres precaucions i mitjanes raonables per assegurar la fiabilitat de la informació , no es garanteix que aquesta sigui exacta, completa, i/o actualitzada. Conseqüentment, declinem qualsevol responsabilitat per l’omissió d’informació o per la publicació d’informació errònia apareguda en aquest web. [1.3] La informació exhibida i/o facilitada per aquest web ha de tenir la consideració, per part de l’usuari , d’informació general , sense que això signifiqui que pugui estimar aquesta informació com a element determinant per a la presa de decisions per part de l’usuari del web , per la qual cosa declinem tota responsabilitat derivada de la manca de verificació de la mateixa , i de forma específica s’ha d’entendre que aquesta informació , sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis relatius a les activitats i / o serveis publicitats en aquest web. [1.4] Com prestadors de serveis de la societat de la informació , ens reservem el dret a actualitzar , modificar o eliminar la informació continguda en aquest web , podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació , sense previ avís. Especialment, queda reservat el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a nosaltres que, al nostre criteri , disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndard adoptats per a l’adequat funcionament d’aquest web. [1.5] Com prestadors , podríem en qualsevol moment establir procediments tècnics legals per obtenir informació anònima sobre els seus visitants , la qual cosa significaria, en qualsevol cas , que aquesta informació no podria ser associada cap manera a un usuari concret i identificat . Aquest tipus de procediments conserven dades com el nom de domini del proveïdor que dóna accés a la xarxa a l’usuari , la data i hora d’accés al nostre web , l’adreça d’Internet des de la qual va partir el link o enllaç que dirigeix al nostre web , el nombre de visitants diaris de cada secció, i dades de naturalesa anàloga . La fi de les dades i informació recollida és estadístic, de manera que ens permeti adquirir un major coneixement sobre l’activitat dels visitants de la web, per tal de millorar el mateix i/o augmentar la seva presència online. [1.6] Els usuaris , en qualsevol moment , podrien desactivar els procediments d’obtenció d’informació al·ludits en el punt expositiu anterior mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador. No obstant això, la desactivació a la qual s’al·ludeix aquí no afecta o interfereix en la navegabilitat dels usuaris al nostre web. [1.7] L’usuari ens autoritza expressament i inequívocament a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització d’aquest web , amb l’única finalitat d’ oferir-li una navegació més personalitzada i eficient.
 
[2] RESPONSABILITATS[2.1] Com prestadors , declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació exhibida en aquest web, procedent de fonts alienes a nosaltres , així com dels continguts que no hàgim elaborats. [2.2] La funció dels enllaços (links) que apareixen en aquest web és única i exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Per tant , no serem, en cap cas, responsables del resultat obtingut de l’accés a aquests enllaços o links.[2.3] En cap cas, serem responsables de les pèrdues , danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir per l’accés i/o ús d’aquest web, inclòs els produïts en sistemes informàtics o els provocats per virus o activitats il·lícites de pirates informàtics (hackers). Així mateix, tampoc serem responsables dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat d’aquest web i, de cap manera, de les caigudes , interrupcions , absència o defecte en les telecomunicacions.[2.4] Com prestadors , no ens responsabilitzem de cap manera de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web o obtinguts electrònicament d’aquest web.
 
[3] POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. [3.1] Com prestadors , garantim la protecció de les dades dels nostres clients i usuaris . Aquest web no reconeix de manera automàtica cap dada referent a la identitat dels visitants de les seves pàgines . No obstant això , en els serveis online ofert, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat , serà necessària la prèvia identificació i autenticació de l’ usuari en el sistema , mitjançant la sol·licitud de claus d’accés. En aquells supòsits en què l’usuari sol·liciti informació sobre serveis o productes o desitgi realitzar la tramitació de reclamacions o incidències , a través de l’enviament de formularis residents a pàgines del web , serà en tot cas necessari recollir aquelles dades personals que corresponguin per poder informar sobre la seva sol·licitud. [3.2] Com prestadors de serveis de la societat de la informació i responsables dels fitxers de dades personals , informem als usuaris d’aquest web que totes les dades de caràcter personal seran tractades amb absoluta confidencialitat, sent utilitzats per a les finalitats que han estat sol·licitats , en el marc de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI – CE) i altres normes jurídiques aplicables. [3.3] Com a responsables dels fitxers de dades personals , som els que assumim la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació , d’acord amb el que estableix la LOPD , la LSSI – CE , i altra legislació aplicable. [3.4] L’usuari respondrà, en qualsevol cas , de la veracitat de les dades facilitades, pel que ens reservem el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents d’acord a dret. [3.] Qualsevol usuari registrat pot exercitar els seus drets d’accés , rectificació , oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal , respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, proporcionats a través d’aquest web, mitjançant comunicació escrita , acompanyada d’una còpia del Document d’Identitat , dirigida a l’entitat , com a responsable del fitxer que recull les dades de caràcter personal, el domicili s’indica al final d’aquest avís legal.
 
[4] PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. [4.1] La totalitat d’aquest web (textos, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio, arxius de programari, combinacions de colors , etc .) , Així com l’estructura dels seus continguts, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel· lectual i Industrial, i no poden ser objecte d’explotació , reproducció, distribució, modificació, comunicació pública , cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament per nosaltres , com a prestadors i titulars del drets intel·lectuals . Per tant , l’accés a aquest web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts d’aquest web. [4.2] Com titulars dels drets intel·lectuals d’aquest web, ens reservem la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
 
[5] LEGISLACIÓ APLICABLE [5.1] Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola al·ludida anteriorment o per qualsevol altra no explícitament indicada però d’aplicació obligatòria. Per tant, l’usuari d’aquest web renuncia expressament al fur que li correspongui, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la Vila de Barcelona.
 
[6] DADES D’IDENTIFICACIÓ REGISTRAL [6.1] Les dades registrals del titular d’aquest web són els següents: Nom o raó social: DECO-BIS, S.L. B-59374066 [6.2] El domicili del titular d’aquesta web, als efectes de comunicació i exercisi de drets, és el següent: Calle Flassaders, 13, Talleres 2 Nave 12 – Pol. Ind. Santiga E-08130 – Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona). Telèfon: +34 973 188 612. Email: info@decobis.com